PortalPRO paslaugų sutarties bendroji dalis

I. SĄVOKOS

1.1 Jeigu šioje Sutartyje nėra aiškiai nurodyta kitaip, žemiau išvardytos šioje Sutartyje didžiąja raide naudojamos sąvokos ir formuluotės turi toliau nurodytą reikšmę:
1.1.1. PortalPRO– UAB PortalPRO yra uždaroji akcinė PortalPRO, įsteigta ir įregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 305148290, registruotos buveinės adresas Ozo g. 12A, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.1.2. PortalPRO paslaugos – PortalPRO  teikiamos paslaugos, įskaitant PortalPRO internetinės svetainės, mobiliosios aplikacijos ir PortalPRO platformos teikimą ir kitas panašias bei susijusias paslaugas.
1.1.3. PortalPRO mobilioji aplikacija – išmaniojo telefono arba interneto programa ir/arba internetinė svetainė, skirta organizuoti konkursus ir apklausas dėl remonto darbų atlikimo ir kitų paslaugų teikimo, pateikti ir priimti užsakymus dėl remonto, atnaujinimo darbų atlikimo ir kitų paslaugų teikimo.
1.1.4. PortalPRO platforma – elektroninė erdvė, kurioje talpinami duomenys apie apklausas, konkursus ir užsakymus, teikia informacija apie užsakymų vykdymo procesą ir eigą.
1.1.5. Klientas – PortalPRO platformoje sėkmingai užsiregistravęs bei su Bendrove šią Sutartį sudaręs fizinis ar juridinis asmuo.
1.1.6. Šalys – šią Sutartį sudaręs Klientas ir PortalPRO, kurie kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.
1.1.7. Trečioji šalis – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi PortalPRO paslaugomis ir yra sudaręs sutartį su Bendrove, išskyrus Šalis.
1.1.8. Sutartis – ši sutartis, sudaryta tarp Kliento ir PortalPRO, su visais jos priedais, susitarimais prie jos, įskaitant visus pakeitimus ir (ar) papildymus.
1.1.9. Operacija – kiekvienos ofertos dėl remonto darbų ir paslaugų pateikimas ar jos akceptavimas PortalPRo platformoje.

II. PATVIRTINIMAI

2.1 Šalys susitaria, kad ši Sutartis kartu yra ir vienašališkai neatšaukiamas PortalPRO ir Kliento susitarimas, kad Kliento nuotoliniu būdu sudaryta Sutartis (jos pakeitimai ir (ar) nutraukimas) ir kiti veiksmai, atlikti ir patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka, turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašu patvirtinti rašytiniai dokumentai, ir gali būti naudojami kaip įrodinėjimo priemonė teisme ar kitose institucijose ar įstaigose.
2.2 Klientas privalo susipažinti su Sutarties (įskaitant, bet neapsiribojant Sertifikavimo sąlygomis ir kt.) sąlygomis iki Sutarties sudarymo momento. Klientas, sudarydamas šią Sutartį, patvirtina, kad susipažino su Sutarties (įskaitant visus jos priedus) sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis visą naudojimosi PortalPRO paslaugomis laikotarpį, o, kiek taikoma, ir po naudojimosi PortalPRO paslaugomis pabaigos (nutraukus Sutartį ir pan.).

III. SUTARTIES DALYKAS

3.1 Sutartis reglamentuoja Šalių tarpusavio teises bei pareigas, kylančias Klientui naudojantis PortalPRO platformos bei PortalPRO teikiamomis paslaugomis.
3.2 Naudodamasis PortalPRO platforma Klientas turi teisę:
3.2.1. Skelbti konkursus ir apklausas dėl rangos darbų atlikimo ar paslaugų teikimo;
3.2.2. PortalPRO platformoje užsakyti remonto darbus ar kitas paslaugas;
3.2.3. Priimti per PortalPRO platformą gautus užsakymus dėl remonto darbų atlikimo ar paslaugų teikimo;
3.2.4. Naudotis kitomis PortalPRO paslaugomis, kiek tai apibrėžia ši sutartis ar Šalių susitarimai.
3.4 Klientas turi teisę naudotis PortalPRO paslaugomis nuo Sutarties pasiršaymo momento.

IV. PORTALPRO PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už naudojimąsi PortalPRO paslaugomis Klientui yra taikomi įkainiai eurais, kurie yra nurodyti PortalPRO mobiliojoje aplikacijoje. PortalPRO turi teisę keisti Įkainius, laikydamasi Sutarties X skyriuje nustatytos tvarkos.
4.2. PortalPRO iki kalendorinio mėnesio 10 (dešimtos) dienos pateikia Klientui PVM sąskaitą – faktūrą už per praėjusį kalendorinį mėnesį Klientui suteiktas paslaugas, kurią Klientas privalo apmokėti iki 15 (penkioliktos) einamojo mėnesio kalendorinės dienos.

V. NAUDOJIMASIS PORTALPRO PASLAUGOMIS

5.1. Šios Sutarties pagrindu PortalPRO suteikia leidimą Klientui naudotis PortalPRO mobiliąja aplikacija, bei internetiniu tinklalapiu ir PortalPRO naudotojo paskyra. Šis leidimas neapima teisės perleisti jį tretiesiems asmenims ar perduoti savo teises ir pareigas.
5.2. Naudojantis PortalPRO paslaugomis draudžiama dekompiliuojant, naudojant apgrąžos inžineriją ar kitais būdais mėginti išgauti PortalPRO aplikacijos ir internetinio tinklalapio, PortalPRO naudotojo paskyros ar kitos PortalPRO programinės įrangos pradinį kodą; bet kokiu būdu ar forma keisti PortalPRO aplikaciją ar PortalPRO vartotojo paskyrą arba naudoti pakeistas PortalPRO aplikacijos bei internetinio tinklalapio arba PortalPRO naudotojo paskyros versijas; perduoti virusais užkrėstus, sugadintus failus ar kitas programas, kurios galėtų pakenkti ar neigiamai paveikti PortalPRO platformos veikimą; mėginti neleistinai prisijungti prie PortalPRO aplikacijos bei internetinio tinklalapio, PortalPRO naudotojo paskyros ar kitų PortalPRO paslaugų.
5.3. Visos autoriaus teisės ir prekės ženklai, įskaitant pradinius kodus, duomenų bazes, logotipus ir vaizdinį apipavidalinimą, priklauso arba yra teisėtai valdomos PortalPRO ir yra saugomos autoriaus teisių, prekės ženklų ir (arba) komercinių paslapčių įstatymų ir tarptautinių sutarčių nuostatų. Klientas naudodamasis PortalPRO platforma ar kitomis PortalPRO paslaugomis, neįgyja jokių nuosavybės teisių į intelektinę nuosavybę.
5.4. PortalPRO teikdama PortalPRO platformą bei PortalPRO paslaugas, veikia kaip prekyvietė, sujungianti Klientą ir trečiąsias šalis bei sudaro galimybę jiems sudaryti sutartį bei kontroliuoti sutarties vykdymą. Per PortalPRO platformą pateiktų ofertų ir gautų akceptų sukurtų teisinių santykių šalys yra ofertą pateikusi ir ją akceptavusi šalys.

VI.ŠALIŲ PRANEŠIMAI IR  INFORMACIJOS TEIKIMAS

6.1. Visais su mobiliąja aplikacija ir Sutarties vykdymu susijusiais klausimais Klientas gali gauti konsultaciją, atsiųsdamas savo klausimą elektroniniu paštu arba skambindamas telefono numeriu, nurodytu PortalPRO interneto svetainėje. Kliento žodžiu pateiktus paklausimus, pastabas ir atsakymus PortalPRO gali įrašyti įstatymų nustatyta tvarka.
6.2. Klientas privalo pasikeitus registracijos PortalPRO platformoje metu nurodytiems ir kitiems duomenims (pvz., vardui, pavardei, gyvenamosios vietos adresui, įsiregistravus ar išsiregistravus pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju ir t. t.) nedelsiant apie įvykusius pasikeitimus raštu informuoti Bendrovę. Tinkamai neįvykdęs šiame punkte nustatytų įsipareigojimų, Klientas visiškai atsako už visus dėl nepranešimo laiku atsirandančius padarinius ir sutinka, kad PortalPRO veiksmai, atlikti pagal PortalPRO žinotus Kliento duomenis, bus laikomi atliktais tinkamai.
6.3. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, PortalPRO turi teisę reikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, susijusių su Klientu ar jo atliekamomis operacijomis PortalPRO platformoje, periodiškai atnaujinti Kliento duomenis. Klientui per PortalPRO nustatytą protingą terminą nepateikus PortalPRO reikalaujamos informacijos ir (ar) dokumentų, PortalPRO turi teisę sustabdyti visų ar dalies PortalPRO paslaugų teikimą ir (ar) nutraukti Sutartį.
6.4. PortalPRO, jei bus įmanoma, iš anksto ar iškart paaiškėjus, Sutarties nustatyta tvarka informuos Klientą apie žinomus ir galimus PortalPRO platformos bei trečiųjų asmenų, kuriuos PortalPRO pasitelkia paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos PortalPRO paslaugų teikimui.
6.5. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad PortalPRO pranešimus Klientui pateiktų siųsdama informacinį pranešimą mobiliojoje aplikacijoje arba SMS žinute, arba elektroniniu paštu. Klientas patvirtina, kad PortalPRO pranešimas, pateiktas bet kuriuo iš paminėtų būdų, bus laikomas pateiktu tinkamai. Laikoma, kad Klientas pranešimą gavo per 24 valandas nuo jo išsiuntimo momento.
6.6. Klientas įsipareigoja reguliariai, tai yra bent vieną kartą per Darbo dieną, tikrinti pranešimų gavimo priemones mobiliojoje aplikacijoje ir Kliento elektroniniame pašte, taip pat nuolatos sekti PortalPRO interneto svetainę, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus ar kitą aktualią informaciją.
6.7. Sutartis sudaroma ir visi Šalių pranešimai yra siunčiami lietuvių kalba.

VII. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Klientas įsipareigoja:
7.1.1. Vykdydamas operacijas PortalPRO platformoje laikytis Sutarties, mobiliosios aplikacijos nurodymų, Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų;
7.1.2. Užtikrinti Kliento mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta PortalPRO aplikacija, apsaugą, kad tretieji asmenys nesužinotų Kliento prisijungimo prie PortalPRO platformos duomenų ar negalėtų pasinaudoti PortalPRO platforma, saugoti kitus prisijungimo prie PortalPRO aplikacijos ir platformos duomenis, neatskleisti tretiesiems asmenims slaptažodžių ar kitų identifikacinių duomenų;
7.1.3. Neperduoti naudotis tretiesiems asmenims mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta PortalPRO aplikacija.
7.1.4. Teikti Bendrovei teisingą ir tikrovę atitinkančią informaciją ir (ar) dokumentus.
7.2. Klientas užtikrina, kad:
7.2.1. Klientas nesinaudos PortalPRO paslaugomis bet kokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, neatliks veiksmų ir (ar) Operacijų, siekdamas nusikalstamu, neteisėtu ar trečiųjų šalių teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiu būdu įgyti lėšų ar kitokios naudos.
7.3. Klientas turi teisę:
7.3.1. Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdyti operacijas PortalPRO platformoje bei naudotis kitomis PortalPRO teikiamomis PortalPRO paslaugomis;

VIII. PORTALPRO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. PortalPRO įsipareigoja:
8.1.1. Suteikti galimybę naudotis PortalPRO paslaugomis Sutartyje (įskaitant visus jos priedus) nustatyta tvarka;
8.1.2. PortalPRO paslaugas teikti taikant PortalPRO patvirtintus ir tuo metu galiojančius Įkainius.
8.2. PortalPRO turi teisę:
8.2.1. Naudojimuisi PortalPRO platforma taikyti apribojimus, stabdyti operacijas PortalPRO platformoje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;
8.2.2. Gauti iš Kliento teisingus duomenis ir (ar) informaciją visu Sutarties galiojimo laikotarpiu.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. PortalPRO neatsako už Kliento patirtą žalą naudojantis PortalPRO platforma, išskyrus atvejį jeigu tokia žala yra padaryta dėl PortalPRO kaltės.
9.2. Klientas yra atsakingas už visus PortalPRO patirtus nuostolius dėl Kliento pateiktos klaidingos informacijos ir (ar) jo neteisėtų veiksmų. Klientas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų Bendrovei teisingumą.
9.3. Klientas laiku neatsiskaitęs už PortalPRO suteiktas paslaugas įsipareigoja mokėti PortalPRO 0,04 % (keturių šimtųjų) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo pradelstos apmokėti sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.
9.4. PortalPRO atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama, t. y. PortalPRO atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl PortalPRO padaryto tiesioginio ir esminio Sutarties pažeidimo, ir tik už tokius veiksmus, kuriuos PortalPRO galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu.
9.5. PortalPRO neatsako:
9.5.1. Už kitų Trečiųjų šalių netinkamą Operacijų PortalPRO platformoje atlikimą, taip pat už tarp Kliento ir Trečiųjų šalių susiklosčiusių tarpusavio prievolinių santykių netinkamą vykdymą, įskaitant bet neapsiribojant padarytas klaidas, ne laiku įvykdytus mokėjimus, užlaikytas lėšas;
9.5.2. Už pasekmes, kilsiančias Bendrovei teisėtai nutraukus Sutartį ar apribojus naudojimąsi PortalPRO platforma ir kitomis paslaugomis;
9.5.3.  Už nuostolius, atsiradusius Klientui, dėl kitokių su Trečiosiomis šalimis sudarytų sutarčių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo;
9.5.4. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, jeigu įsipareigojimai nebuvo vykdomi ar žala Klientui buvo padaryta, Bendrovei atliekant įstatymų nustatytas pareigas.

X. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMO TERMINAS. SUTARTIES ATSISAKYMO TEISĖ.  SUTARTIES KEITIMO TVARKA. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1 Sutartis įsigalioja Klientui susipažinus su šios Sutarties sąlygomis ir registracijos PortalPRO platformoje metu nuotoliniu būdu išreiškus Sutikimą jų laikytis bei sėkmingai užbaigus registracijos procedūras. Sutartis galioja neterminuotai.
10.2 Klientas, norėdamas pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise, turi apie tai pranešti Bendrovei Sutarties VIII skyriuje numatyta tvarka.
10.3 Klientas, prieš atsisakydamas Sutarties, turi atsiskaityti su Bendrove už faktiškai suteiktas paslaugas.
10.4 PortalPRO turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas, informavusi apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos paskelbdama apie tai PortalPRO interneto svetainėje, PortalPRO mobiliojoje aplikacijoje, ar pranešdama Klientui asmeniškai.
10.5 Laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos nepraneša Bendrovei, kad su jais nesutinka bei naudojasi PortalPRO platforma toliau. Jei Klientas praneša, kad nesutinka su Sutarties pakeitimais, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai. Jeigu Klientas nepasinaudoja teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties pakeitimais.
10.6 Aukščiau nurodytas 10 (dešimties) dienų įspėjimo terminas netaikomas ir Sutarties pakeitimai įsigalioja kitą dieną nuo jų paskelbimo dienos arba nuo skelbime nustatytos įsigaliojimo datos, kai:
10.8.1. Sutarties sąlygos keičiamos dėl teisės aktų privalomų reikalavimų įgyvendinimo;
10.8.2. Atsiranda nauja paslauga ar nauja paslaugos dalis, kuria Klientas savo pasirinkimu gali naudotis arba nesinaudoti;
10.8.3. Atliekami neesminiai Sutarties pakeitimai. Neesminiais Sutarties pakeitimais laikomi stiliaus ar gramatikos pataisymai, sakinio, Sutarties punktų, skyrių performulavimas, perkėlimas aiškumo tikslais, pavyzdžių prie straipsnių pateikimas ir kiti pakeitimai, kurie nesumažina, neapriboja Kliento teisių, nepadidina Kliento atsakomybės ir nesunkina Kliento padėties.
10.9. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai, Sutarties nustatyta tvarka ir būdais informuojant kitą Šalį apie numatomą Sutarties nutraukimą, laikantis Sutartyje numatytų įspėjimo terminų.
10.10. Klientas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį vienašališkai, pranešdamas apie tai Bendrovei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo.
10.11. PortalPRO turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie numatomą Sutarties nutraukimą Klientui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus žemiau numatytus atvejus.
10.12. PortalPRO turi teisę nutraukti Sutartį, prieš tai neįspėjusi Kliento, tik esant žemiau nurodytoms svarbioms priežastims:
10.12.1 Jeigu Klientas pateikė Bendrovei neteisingą, ne visą informaciją, atsisakė ją pateikti arba atnaujinti (jeigu ši informacija Bendrovei yra esminė);
10.12.2 Jeigu Klientas neinformavo apie savo pateiktos informacijos (kuri Bendrovei yra esminė)  pasikeitimus ir (ar) naujas atsiradusias aplinkybes, kurios gali turėti neigiamą įtaką Kliento vykdomiems įsipareigojimas;
10.12.3 PortalPRO turi pagrįstos informacijos, verčiančios abejoti Kliento patikimumu, įskaitant jeigu Kliento veiksmuose įžvelgtini sukčiavimo, piktnaudžiavimo požymiai, daroma žala trečiosioms šalims;
10.12.4 Yra kitų svarbių priežasčių nutraukti sutartį.

XI. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

11.1 Sutartis ir visa su jos sudarymu ir sąlygų vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali. Šalys įsipareigoja neatskleisti Trečiosioms šalims ir kitiems subjektams konfidencialios informacijos be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai informacija privalo būti atskleista vykdant Sutartį ar remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ar tai yra leidžiama pagal Sutarties nuostatas.

XII. GINČŲ TARP ŠALIŲ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMO TVARKA. TAIKOMA TEISĖ

12.1. Visi Šalių ginčai, kylantys vykdant Sutarties sąlygas, sprendžiami derybomis. Šalims ginčo nepavykus išspręsti taikiai, ginčai yra sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad visi ginčai, kylantys iš Sutarties, yra teismingi Lietuvos Respublikos teismams pagal PortalPRO buveinės vietą.
12.2. Klientas, manydamas, kad PortalPRO pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, susijusius su PortalPRO teikiamomis paslaugomis ir (ar) su Bendrove sudarytomis sutartimis, pirmiausia turi raštu kreiptis į Bendrovę, kuo išsamiau nurodydamas savo reikalavimą bei ginčo aplinkybes.
12.3. Šalių santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1 Klientas neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų Trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio PortalPRO sutikimo.
13.2 Jei dėl kokių nors priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka dalis šios Sutarties būtų pripažinta negaliojančia, likusi Sutarties dalis Šalims galioja ir turi būti vykdoma.
13.3 Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina, kad Sutartis atitinka Šalių valią ir Šalys įsipareigoja vadovautis šios Sutarties nuostatomis.

 

 

Visos teisės saugomos PortalPRO © 2020 Privatumo politika Paslaugų teikimo sąlygos

Sprendimas: Pixel House

×

Užklausa sėkmingai išsiųsta. Susisieksime su Jumis artimiausią darbo dieną.